Algemene Voorwaarden
Doe Het Zelf Teamtraining

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden en de van toepassing zijnde overeenkomst wordt verstaan onder:
1. Buitensport: alle sportieve of recreatieve buitensport waaraan onder begeleiding, dan wel met voorafgaande instructie o.a. via tablets (digitale instructie), kan worden deelgenomen en waarbij voornamelijk lichamelijke inspanning en avontuurlijke beleving een rol speelt, zowel indoor als outdoor.
2. Arrangement: Door de ondernemer bedrijf- of beroepsmatig georganiseerde of aangeboden dienst of activiteit of combinatie van diensten of activiteiten, alsmede het bieden van faciliteiten. Deze diensten, activiteiten of faciliteiten kunnen bestaan uit de verhuur of verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer of activiteiten, het geven van instructie o.a. via (digitale instructie) tablets en het (laten) begeleiden van (delen van) een programma van activiteiten. Onder begeleide arrangementen of begeleide activiteiten wordt verstaan: arrangementen of activiteiten die door een vertegenwoordiger van de ondernemer of digitale instructie (via tablets) worden begeleid.
3. Dienst: alle handelingen ter voorbereiding dan wel ondersteuning van de uitvoering van buitensport. Hieronder wordt onder andere verstaan de verhuur dan wel verkoop van materiaal, het verzorgen van vervoer, het verzorgen van accommodatie(s), het geven van instructie (ook digitaal) en het (laten) begeleiden van (delen van) buitensport.
4. Activiteit: door de ondernemer bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden buitensport of dienst of combinatie van buitensport en dienst. Deze buitensport of dienst kan van instructie worden voorzien via tablets.
5. Begeleide activiteiten: activiteiten die door (een vertegenwoordiger van) de ondernemer worden begeleid.
6. Digitale instructie: Uitleg van de opbouw, uitvoering en evaluatie van activiteiten via tablets.
7. Ondernemer degene die, in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, activiteiten en of materialen aanbiedt; Vertegenwoordiger van de ondernemer: degene die in naam van de ondernemer optreedt.
8. Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met de ondernemer.
9. Deelnemer: iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit.
10. Overeenkomst: overeenkomst tussen de ondernemer en de contractant met betrekking tot een arrangement of activiteit.
11. Overeengekomen prijs: de vergoeding die door de contractant wordt betaald voor de activiteit; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat in de prijs is inbegrepen.
12. Informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over de activiteit.
13. Annulering: de schriftelijke beëindiging door de contractant van de overeenkomst, vóór aanvang van de activiteit.

Artikel 2: Werkingssfeer
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de ondernemer gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
2. De overeenkomst is definitief bij het geven van akkoord van de contractant richting de ondernemer via schrift of email.
3. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.
4. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de contractant prevaleren de voorwaarden van de ondernemer. Dit laat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.
5. De ondernemer is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3: Prijsverhogingen
Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst. De contractant heeft in dit geval de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Betaling
1.De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen door de onderneming, tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd.
2. Facturatie zal geschieden op basis van 50% bij aanvang van de opdracht. Na de teamtrainingsdag zal het restbedrag in rekening worden gebracht. De facturen dienen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan.
3. Voor alle opdrachten geldt dat eventuele meer-uren binnen (vervolg)opdrachten in rekening worden gebracht op basis van nacalculatie mocht dit van toepassing zijn. Wanneer is er sprake is van nacalculatie, stelt de ondernemer de contractant hiervan op de hoogte.4. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de leverancier is gewezen op de te late betaling en de leverancier de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de leverancier gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
Deze incassokosten bedragen maximaal:
15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=;
10% over de daaropvolgende € 2.500,=
en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=
5. Het recht van de contractant om zijn vorderingen op de ondernemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten tenzij de ondernemer in staat van faillissement geraakt.
6. Alle in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

Artikel 6: Voortijdig vertrek door de deelnemer
Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

Artikel 7: Gedragsregels deelnemer
1. De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Doe Het Zelf Teamtraining en/of haar vertegenwoordigers met als doel de uitvoering van het arrangement te bevorderen.
2. De deelnemer mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of dit aan derden in gebruik geven zonder toestemming van Doe Het Zelf Teamtraining en/of haar vertegenwoordigers.
3. Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden.
4. Het risico voor deelname komt altijd voor de deelnemer zelf.
5. Deelname aan de activiteiten is niet verplicht.

Artikel 8: Verplichtingen van de contractant
1. De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door de ondernemer gehanteerde gedrag- en huisregels worden nageleefd.
2. Voor zowel de contractant als de ondernemer geldt een schriftelijke opzeggingstermijn van één maand voor aanvang van de teamtraining. Het schriftelijk verzetten van afspraken is tot 14 werkdagen van tevoren mogelijk mits derden (horeca-aangelegenheden) hierin mee kunnen gaan. In alle overige gevallen wordt 75% van het tarief in rekening gebracht.
3. De ondernemer houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.
4. De contractant is verplicht bij de totstandkoming van deze overeenkomst om alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij/zij de overeenkomst aangaat, aan Doe Het Zelf Teamtraining te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het arrangement. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante en conditionele bijzonderheden. Wie namens een ander de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer
1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: Indien de contractant of deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de (deelname aan de) activiteit wordt voortgezet.
2. De ondernemer kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze omgaat met materiaal natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.
3. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de contractant.
4. Indien de ondernemer of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de contractant hiervan in kennis te stellen.
5. De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 10: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien op verzoek van de contractant de ondernemer overgaat tot wijziging van de inhoud van de overeenkomst dan heeft de ondernemer het recht om extra kosten in rekening te brengen.
2. Van een wijziging van de overeenkomst is ook sprake indien de door de contractant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
3. De contractant kan tot 14 dagen voor aanvang van het arrangement wijzigingen in het aantal deelnemers doorgeven met een maximum van 10% van de initiële overeenkomst. Binnen 14 dagen voor aanvang van het arrangement kan het aantal deelnemers (in mindering) niet meer gewijzigd worden. U ontvangt hier altijd een schriftelijke bevestiging van.
4. Indien de ondernemer overgaat tot wijziging van de overeenkomst zal hij de contractant een alternatief aanbieden. Indien de contractant dit alternatief afwijst dan dient hij dit onverwijld aan de ondernemer te melden. De contractant heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden welke betrekking hebben op de niet-genoten onderdelen van het activiteit.

Artikel 11: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
1. De ondernemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. De ondernemer is verplicht de contractant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
2. De ondernemer of de vertegenwoordiger hiervan heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de ondernemer hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
3. De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.
4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 12: Klachten
1. Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden zodat er een passende oplossing kan worden getroffen.
2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ondernemer.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
3. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van de deelnemer voor zover het gaat om schade die aan deze kan worden toegerekend. Hieronder valt ook het niet terug inleveren of beschadigen van tablets.
4. De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Artikel 14:  Geschillenbeslechting
1. Op elke door ondernemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door ondernemer met de contractant gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van ondernemer, voor zover wettelijk bepalingen zich daartegen niet verzetten.